Formulario

Solicito que os datos que se indican de seguido sexan incluídos no Directorio de Biólogos de Galicia aloxado na web do Colexio Oficial de Biólogos de Galicia.

Nº colexiado/a
Nome e apelidos
Código Postal
Concello
Provincia
Tel/Móbil
Correo-e
Web (incluidas redes sociais)
Empresa/Organismo
Nos seguintes apartados
(debes marcar como mínimo unha das opcións)
Sector Ambiental
Sanidade
Produción e Calidade
Formación-Docencia
Servizos
Adxunta aquí o teu C.V. en PDF (Tamaño máximo 2 MBs)
Lin e acepto a política de privacidade do COLEXIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE GALICIA


De conformidade co establecido na LEI ORGÁNiCA 15/1999, DE 13 DE DECEMBRO, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL (LOPD), infórmase ao interesado/a que en calquera momento poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición enviando un correo-e ao enderezo directorio@biologosdegalicia.org