Formulario de Colexiación Online

Importante: Ler o arquivo de instruccións


Datos Persoais
Nome *
Apelidos *
Enderezo *
Localidade *
Código Postal *
Provincia *
DNI *
Teléfono *
Móbil *
Correo Electrónico *
Localidade de Nacemento *
Provincia de Nacemento *
País de Nacemento *
Data de Nacemento (dd/mm/aaaa) *


Datos Académicos
Título de licenciado/a ou graduado/a en
Facultade
Especialidade / Orientación
Universidade
Ano licenciatura/grao
Verificación do título Autorizo a verificación do título (**)
Título de doutor/a en:
Universidade da tese
Título da tese
Ano da tese
BIR (Especialidade)
Ano do BIR


Actividade Profesional (códigos)
Nome da Empresa, institución, etc
Posto
Antigüidade (mm/aaaa)
Campo de Coñecemento
Actividade Profesional
Centro de Traballo


Documentos Adxuntos
Título (Tamaño máximo 2 MBs)
DNI (Tamaño máximo 2 MBs)
Formulario Banco (Tamaño máximo 2 MBs)
Foto Carnet (Tamaño máximo 2 MBs)
Xustificante Pago (Tamaño máximo 2 MBs)
Xustificante Cota Reducida (Tamaño máximo 2 MBs)


Instruccións * Lin o arquivo de instruccións
Tratamento dos datos Lin e acepto a política de privacidade do COLEXIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE GALICIA (***)
(*) Campos obrigatorios

(**) Autorizo ao Colexio Oficial de Biólogos de Galicia a verificar o meu título de Licenciado / Graduado / Doutor no Rexistro Nacional de Títulos do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de conformidade ao disposto na Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, na súa Disposición Adicional Segunda relativa ao acceso á información do Rexistro Nacional de Títulos Universitarios e de conformidade co artigo 11.1 da Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter persoal.

(***) De conformidade co que establece a lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite a través do devandito formulario serán tratados polo COLEXIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE GALICIA, coa finalidade de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada. Para máis información consultar a política de privacidade.

Como colexiado do COLEXIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE GALICIA poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, comunicándoo por escrito a Banquete de Conxo, 6- baixo, 15706- Santiago de Compostela (A Coruña).